Kjølsdalen krins

Nyhende

Overskot for Kirsebærhagen for 2009?

Årsmøte i Kirsebærhagen © Jorunn Breiteig
Biletet er teke i 2006 av Jorun Breiteig.

Budsjettet finn ein på postlista til Eid kommune: BUDSJETT 2009 – STIFTINGA KIRSEBÆRHAGEN
Utgifter:
Renter /avdrag Kommunalbanken kr 240 000
Renter /avdrag lån – N.K.S kr 10 000
Straum felllesareal og ledige leiligheter kr 12 000
Vedlikehald kr 15 000
Forsikring kr 7 000
Kommunale avgifter kr 25 000
Bossavgift kr 10 000
Brøyting kr 5 000
Rekneskap/revisjon kr 13 000
Administrasjonsutgifter kr 1 000
Diverse kr 2 000
Telefon – Altel kr 7 000
Alarm – årskontroll kr 10 000
Bankomkostnader kr 1 000

Samla utgifter kr 358 000

Inntekter
Husleige – 4 750 x 4 x 12 kr 228 000
Husleige fellesareal kr 31 000
Andre inntekter kr 6 000
Kompensasjonstilskot kr 100 000
Renteinntekter kr 1 000

Samla inntekter kr 366 000

I budsjettet er det lagt opp til 2 % auke i husleigeinntektene. Inntektene er baserte på utleige
heile året av alle 4 leilighetene. Pr dags dato er alle leiligheter utleigde, men ei fam. leiger 2
leiligheter til redusert pris. Siste åra har opp til leiligheter stått tome store delar av året

(Sist oppdatert 23.november 2008, 08:14)

Gå til nyhendearkiv