Kjølsdalen krins

Nyhende

Årsmøte i sankelaget 25.02.2008

På bygdekontoret

25.02.2008 blir det årsmøte i Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag. Ei av dei store sakene som blir teke opp der, er gjerdehald og grunneigarar si plikt til å halde desse vedlike. Bondelaget, Grunneigarlaget og Sankelaget går no saman for å prøve å få ei løysing på dette problemet som er med på å øydeleggje drifta på gardane. Saman med Eid kommune og dei andre organisasjonane i Eid vil ein prøve å finne støtteordningar for å få dette til. Oppgåva er stor og langsiktig. Dersom nokon har idear og vil dele dei med andre - ring Kjell Leite.

grind
Beiterett og Gjerdehald

(Sist oppdatert 26.januar 2008, 12:02)

Gå til nyhendearkiv