Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

radiobjøller på sau - forsøk i Trøndelag

radiobjeller
Bruk av radiobjeller på sau på utmarksbeite
12 beitelag i Nord-Trøndelag er med i et forsøk med forsterket tilsyn med sau på utmarksbeite. Det er til sammen 30 000 søyer og lam i beitelagene som deltar. Hensikten med forsøket er å få bedre innsikt i dyrevelferden i beiteperioden, og bedre oversikt over tapsårsaker og sjukdomssituasjonen. Med bedre kunnskaper kan det settes inn tiltak som er skadeforbyggende og skadebegrensende. Vi vet helt klart at rovvilt er den dominerende tapsårsaken i Nord-Trøndelag, men det er mange besetninger som sliter med å finne kadaver slik at tapsårsaken kan dokumenteres.
Les meir ved å trykke på overskrifta

Telenor har satt opp en ekstra omformer slik at GSM-dekningen i beiteområdet ble betydelig bedret.

Beitebrukerne er gjennomgående positive til bruk av radiobjeller. Det er behov for ytterligere forbedring av radiobjellene for å øke driftssikkerheten. Det er både interessant og nyttig å kunne ta rede på hvor dyra beiter til enhver tid, for tilsyn med dyra sin del, og for å få kunnskap om hvor dyra finner godt beite i ulike deler av sesongen. I sankeperioden har radiobjellene vært til uvurderlig hjelp. Det rapporteres om meget store besparelser i tidsbruk i tillegg til at alle dyr med radiobjeller er gjenfunnet.

Radiobjellene har ført til at søyer som har dødd i beiteperioden er funnet så tidlig at det har vært mulig å fastslå dødsårsak. Dette bidrar til at erstatningsutmålingene blir enklere å behandle.

Verran Radiobjellelag SA har mottatt tilskudd fra tilsynsprosjektet (LMD) og fra Verran kommune. Uten slike tilskudd ville det ikke være mulig å bruke radiobjeller i det omfang som er gjort. Det må konstateres at radiobjellene foreløpig er så dyre i anskaffelse og bruk at det ikke er økonomisk interessant for den enkelte saueeier uten finansieringsbistand fra det offentlige eller andre kilder. Med de tilskudd som har gått inn i prosjektet så langt vil Verran Radiobjellelag SA kunne leie ut radiobjellene til saueeiere til kr 270,- pr bjelle og år. På grunn av kostnadene er det ikke utprøvd bruk av elektronisk overvåking av lammene. I områder med store tap til kongeørn, jerv, gaupe, skårfeste eller sjukdom vil overvåking av lam være et nødvendig supplement til radiobjeller på mordyra.

I områder med manglende GSM-dekning kan VHF-sendere være en løsning. Disse er ikke utprøvd i Verran.

Trøndelag Forskning og Utvikling lager en rapport om bruk av radiobjellene i Verran. Denne rapporten blir ferdigstilt innen utgangen av oktober 2008. I tillegg vil FMLA i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal i samarbeid med SLF skrive en rapport om hele prosjektet med forsterket tilsyn med sau på utmarksbeite.

Kontaktperson husdyragronom Kristian Wibe, tlf. 74 16 82 04/90 58 88 93.

Gå til nyhendearkiv